נגישות לאתרי אינטרנט

מטרת הנגשת אתר אינטרנט, הנה לאפשר לאנשים עם מוגבלות תנועה בידיים או בראייה וכן לבעלי לקויות קוגניטיביות, ולאנשים המתקשים בהפעלת המחשב והאינטרנט, לגלוש בנוחות באתר וליהנות משירותי החברה.
תקנה 35 " התאמות נגישות בשירותי האינטרנט " , בתקנות נגישות השירות לאנשים עם מוגבלויות, דנה בהתאמות בנגישות שיש לבצע בשירות לציבור המסופק באמצעות האינטרנט.
קיימת החובה על כלל האתרים להיות נגישים עפ"י תקן ישראלי 5568 .
התקן הישראלי הנו אימוץ של הנחיות בינלאומיות - הנחיות נגישות לתכני אינטרנט Web Content Accessibility Guidelines של ארגון ה W3C הבינלאומי. עפ"י התקן כלל האתרים מחויבים להיות נגישים ברמה AA עד 25.10.16.
חברת "נגישות לכל" היא אחת החברות המובילות בתחום ובעלת יידע וניסיון המאפשר לחברתכם ייעוץ, ליווי, הדרכה והטמעה ובקרת איכות אשר מתבצעים במסגרת הקמת האתר.
החברה מספקת פתרונות להנגשת יישומים קיימים ובפיתוח מול הגורמים השונים ( מעצבים, מתכנתים, QA, מנהלים, מנהלי פרויקט ועוד ) במטרה להעניק לארגון בסוף התהליך "הצהרת נגישות לאינטרנט", שהינו אות חברתי ומוסרי לכלל החברה.

נגישות השירות

ב-25 באוקטובר 2013, נכנסו לתוקפן תקנות הנגישות בשירות (תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות [התאמות נגישות לשירות], התשע"ג – 2013). התקנות מגדירות שורה של דרישות לנגישות בארבע תחומים עיקריים:

א. נגישות במקום בו ניתן שירות.
ב. נגישות במידע הניתן כחלק מהשרות.
ג. נהלים ותהליכי שירות.
ד. הדרכות עובדים.

השירות שאנו מציעים לצורך עמידה בתקנות כולל את המרכיבים הבאים:

א. במסגרת השירות נציגי החברה מבצעים בדיקות ומיפוי הפערים בנגישות לקבלת קהל, בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לרבות בדיקת מעבר פנוי בין פריטי ריהוט וחפצים כבדים או מקובעים, שילוט והכוונה, עמדות שירות לקבלת קהל, שולחנות, מושבים, מדפים, וכן כל הנדרש בתקנות הנ"ל בהקשר של נגישות במקום בו ניתן השירות.
ב. בהתאם לתוצאות המיפוי, בניית תכנית עבודה להסרת החסמים וביצוע ההתאמות הנדרשות כולל כיסוי כל תחומי הידע הנדרשים לכך (כגון אביזרי עזר).
ג. מעקב אחר ביצוע התאמות ותקינותן.
ד. בחינה וסיוע בגיבוש תכנית ההדרכה לנושא הנגישות בשירות עד לאישור תכנית ההדרכה על ידי המורשה (כפי הנדרש בתקנה 89 בתקנות נגישות השירות).
ה. גיבוי כל התהליך בתיעוד מתאים (כגון תכניות עבודה, איסוף נתונים, דיון ומסקנות, רשימת התאמות נחוצות, תכניות הדרכה ועוד).

נגישות מבנים

כדי שהשירות לציבור יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, קבע המחוקק כי בתי עסק ומקום בו ניתן שירות לציבור, לפי קביעת החוק והתקנות, יהיה חייב לבצע התאמות נגישות, המפורטות בתקנות הנגישות של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וחוק התכנון והבנייה.
עסק טעון רישוי, שהוא מקום ציבורי ( לרבות מסעדה, בית קפה או בר) או שירות ציבורי, זכאי לקבל רישיון עסק מהרשות המקומית, בהתקיים שניים מהתנאים הבאים במצטבר:
א. העסק מקיים את הוראות הנגישות הקבועות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בתקנות ובתקנים המחייבים.
ב. ניתנו חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה.
חברת "נגישות לכל" מעמידה לרשות עסקים קטנים ובינוניים צוות מיומן וזמין לביצוע סקרי נגישות ומתן חוות דעת של מורשה נגישות כפי שמוגדר בחוק לצורך ביצוע וקידום הליכי הרישוי המתבקשים מול הרשות המקומית.
במהלך הבדיקה יינתן דגש מיוחד לתקנות ולקיום לוחות הזמנים שקבע המחוקק והאם חלים פטורים על בעל העסק.